فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه

الف – سرمایه گذاری ،خرید ،اداره ،بهره برداری ،فروش واجازه انواع کارخانجات وواحدهای تولیدی ،صنعتی ومعدنی وکشاورزی ،ساختمانی وخدماتی وبازرگانی وسایر مواردی که به نحوی از انحاءبا فعالیت فوق منطبق باشد.

ب- مبادرت به صادرات وواردات انواع کالاهای مجاز وخرید وفروش انواع کالاهای مجاز.

پ- خرید وبسته بندی انواع محصولات وتهیه ماشین آلات ووسائل مورد نیاز .

ت – مشارکت در شرکتهای موجود وهمچنین ایجاد شرکتهای جدید.

ث – خرید سردخانه وبهره برداری از آن .

ج – انجام امور خدماتی شامل :مشاوره مالی ،مالیاتی ،کشاورزی ،طراحی سیستماهای مالیاتی ،سازمانی وتشکیلاتی وفعالیتهای کشاورزی .

چ – دریافت وام و تسهیلات از سیستم بانکی .

ح – انجام هرگونه سرمایه گذاری در جهت تحقق اهداف شرکت .

خ – انجام فعالیت مربوط به پرورش میگو وسایر آبزیان .

د- انجام کلیه عملیات یا مبادلات ومعاملات ملکی ،تجاری وصنعتی در داخل ویاخارج کشورکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام ویا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد.

k