تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز

در سال 1372 در اجرای مصوبه (25/06/71) هیئت مدیره محترم وقت بانک کشاورزی تاسیس گردید. این شرکت سهامی خاص بوده که در سال 1375 تبدیل به شرکت سهامی عام شده است. در ابتدا نام شرکت، شرکت سرمایه گذاری کشاورز بود که در سال 1393 به شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز تغییر نام داد. سرمایه اولیه شرکت متشکل از 382 میلیون ریال و 1494 نفر سهامدار است که تقلیل بهای اسمی هر سهم از 100.000ريال به 1.000 ریال در سال 1375 رسیده است. سرمایه این شرکت در سال 1394 مبلغی بالغ بر 7.050 میلیون ریال و تعداد سهامداران آن 11123 نفر بوده و در سال 1395 این مبلغ به 56.400 میلیون ریال که هر 56.400.000 سهم 1000 ریالی بوده است.

k