ترکیب سهامداران

در اجرای مواد 157 و 158 قانون تجارت و به استناد صورتجلسه مورخ 95/08/24 هئیت مدیره و گزارش توجیهی مورخ 95/12/02 افزایش سرمایه شرکت و تاییدیه نامه شماره20022/122 مورخ96/02/03سازمان بورس و اوراق بهادار،  سرمایه شرکت از مبلغ 7،050 میلیون ریال منقسم به 7،050 هزار سهم 1،000 ریالی و با افزایش 8 برابری به مبلغ 56،400 میلیون ریال(منقسم به 56،400 هزار سهم 1،000 ریالی) ارتقا که کل مبلغ افزایش سرمایه معادل مبلغ 49،350 میلیون ریال از محل سود انباشته شرکت تامین گردید و در روزنامه رسمی به شماره21026 مورخ 96/02/28ثبت و منتشرگردید.

k