سرمایه گذاری در شرکت بازرگانی بین المللی زرفام(سهامی خاص)

تاریخ ثبت 1395/08/22به شماره ثبت 501265

سرمایه ثبت شده 10.000میلیون ریال

سرمایه گذاری درگروههای نفت وگاز –پتروشیمی-IT-کشاورزی

خرید %30سهام(3.000.000سهم 1.000ریالی )

k