سرمایه گذاری در شرکت لیزینگ مهرکشاورزی (سهامی خاص )

سرمایه ثبت شده100.000 میلیون ریال

تاریح پذیرش نهائی 1397/02/01

تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالااعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

خرید 20%سهم به ارزش 20.000میلیون ریال

k